תקנון האתר

תקנון לשימוש באתר אינטרנט BLUFROG

א. כללי

א.1) כל הנאמר באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד למרות היותו מנוסח בלשון נקבה וזאת מטעמי נוחות בלבד.

א.2) בכל מקום שבו הוראות תקנון זה מופנות כלפי יחיד, יחול הוראות אלה גם כלפי רבים, ולהפך לפי העניין.

א.3) תנאי לשימוש באתר, צפייה בתכניו והשירותים הניתנים בו, לרבות הצטרפות המשתמשת לאתר על ידי רישום אליו ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת מנוי באתר, הינו קבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים.

א.4) הגלישה באתר BLUEFROG שימוש ועיון בתכניו, הרישום לקבלת שירותיו ו/או רכישת מנוי ו/או מוצר המוצעים בו, וכל פעולה הקשורה באתר ו/או בשירותים הניתנים בו (להלן: "שימוש באתר") ייחשבו להסכמה מלאה ומפורשת מצד המשתמשת לתנאי התקנון ולא תהא למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

א.5) האתר והתכנים המוצגים בו מהווים המלצות לביצוע פעילות גופנית בשילוב תזונה נכונה, לקהל הרחב ואינו מהווה תחליף מקום בו נדרש ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או תזונאי.

א.6) האתר משמש גם כחנות אלקטרונית לרכישת מנויים, מוצרים ושימוש בשירותים ובתכנים המוצעים בו על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: "המשתמשת".)

א.7) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/ או רכישה שיעשו על ידי המשתמשת באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת לבין הנהלת האתר, לכל דבר ועניין.

א.8) חובת גיל המשתמשת באתר הינו 18 ומעלה. במידה וטרם מלאו לך 18 הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים שלך ולקבל את אישורם המוקדם לשימוש באתר זה ואת הסכמתם לתנאי תקנון זה. כל שימוש באתר כהגדרתו בתקנון זה, על ידי קטינים מהווה הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים כאמור.

א.9) בהרשמתך כמנויה הנך מצהירה ומאשרת כי גילך אכן מעל 18 שנה או כי ניתנה הסכמת הורים או אפוטרופוסים לשימוש באתר.

א.10) הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ללא מתן הודעה מראש וכמו כן לבטל רכישה, ובפרט במקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

א.11) תקנון האתר ותנאי השימוש בו נתונים לשינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

א.12) אין לעשות באתר זה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת.

א.13) אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

ב. רכישת מנוי, מוצרים וקבלת שירותים באתר

ב.1) תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביית התשלום.

ב.2) משתמשת המבצעת הזמנה חייבת למסור פרטים המדויקים, שהם שלה בלבד, או של מי שהיא רכשה עבורה את המנוי.

ב.3) על המשתמשת להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה המקוון כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי ישראלי תקף ונכון וכד'.

ב.4) מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

ב.5) הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון וכן רישום העסקה במחשבי בעל ו/או הנהלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

ב.6) הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ב.8) הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמשת אשר אינה רשאית להעביר את הרשאת השימוש למישהי אחרת. קיימת חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמשת/המנויה.

ב.10) הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמשת לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד שהקלידה המשתמשת.

ב.11) המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כדין.

ב.12) הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף.

ב.13) בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

ב.14) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, תקבל המשתמשת הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעלה המשתמשת להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה כאמור לעיל, תראה הנהלת האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על המשתמשת

ג. סוגי המנויים המוצעים לרכישה באתר:

ג.1) מנוי חודשי – באפשרות המשתמשת להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי המתחדש בכל חודש, בעלות חודשית המוצגת בדף ההרשמה המקוון.

ג.2) הפסקת המנוי החודשי – באפשרותה של מנויה חודשית להפסיק את המנוי בכל עת במידה ושלחה הודעה על רצונו בכך, 72 שעות לפני מועד החיוב הבא (להלן: "מועד הודעת ההפסקה" ו- "מועד החיוב" בהתאמה ). במידה והמשתמשת ביקש להפסיק את המנוי בחלוף מועד החיוב, אזי תחויב עבור החודש הנוסף ותוכל להמשיך ולהשתמש בשירותי האתר עד ליום החיוב הבא. יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא יהיה החזר או זיכוי כספי וזאת בכפוף לאמור בסעיף ה לתקנון.

ג.3) מנוי שנתי – באפשרות המשתמשת להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי שנתי בעלות המוצגת בדף ההרשמה המקוון. בניגוד למנוי החודשי,  המנוי השנתי הינו עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.

לידיעתך, הנהלת האתר רשאית לשלוח כ-7 ימים לפני תום תקופת המנוי השנתי תזכורת למשתמש כי המנוי עומד להסתיים. אין באמור לעיל, משום התחייבות של הנהלת האתר לעשות כן.

ד. אספקת המוצר

הנהלת האתר תדאג לאספקת השירות או המוצר הנרכש באתר, אל כתובת הדוא"ל שהוקלדה על ידי המשתמשת במועד ההרשמה ו/או ההזמנה, וזאת באמצעות שליחת התכנים לצפייה ישירה וכן עדכון שבועי וצירוף המשתמשת לקבוצת דיוור ישירה בדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד של המשתמשת.

ה. ביטול עסקה

ה.1) ביטול עסקה על ידי המשתמשת יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8 ולאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע"י המשתמשת.

ה.2) עוד יובהר כי, בשל היותו של השירות ו/או המוצר "מידע" כהגדרתו בחוק לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעתך, תקופות מנוי בהן לא השתמשת בשירות ו/או במוצר, רכישה בשוגג, ביטול מנוי באיחור, מצב רפואי, תקלות טכניות בצד הלקוחה שאינן בשליטתנו, אי שיתוף פעולה בפתרון בעיה, או סיבה או אירוע דומה. 

ה.3) הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

(2) בכל מקרה בו לא נקלטו במערכת האתר פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

(3) בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או השירות בשל "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, לרבות אך לא רק, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, רשת, טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר.

(4) בכל מקרה בו המשתמשת ביצעה פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי;

ה.4) הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמשת ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה של המשתמש.

ה.5) יובהר ויודגש כי, לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.

ו. קניין רוחני וזכויות יוצרים

ו.1) זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במוצרים ובתכנים המוצגים בו הינם של האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, האתר הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בהענקת השירותים ובהצגת התכנים, ובהם: שם האתר, שם הדומיין, הלוגו, עיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים, מוצרים דיגיטליים, לרבות,EBOOKS, קבציPDF להורדה, מידע ותוכן מקוון (online), סרטוני וידאו תמונות ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו, למעט תכני משתמשות כהגדרתו של מונח זה (להלן: "המידע"). המידע מיועד לשימוש משתמשת יחידה על יד קבלת סיסמא אישית ו/או קוד לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו למישהי אחרת. אין להעביר, להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק מימנו, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת אלא בהיתר מראש ובכתב.

ו.2) כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. המפר זכויות אלה צפוי לקנס הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת נזק.

ו.3) בכוונת הנהלת האתר, כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. יובהר בזאת כי, לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות. האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית לאתר או בפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת אצל אתר ומי מספקיו ו/או מי מטעמו.

ו.4) הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.

ו.5) המשתמשת מתחייבת לפטור את האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או יגרמו למשתמשת והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים באתר BLUFROGו/או המופיעים בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר. בנוסף מתחייבת המשתמשת לפצות ולשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לאתר, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים ו/או מופיעים בבלוג ו/או בכל מקום אחר באתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר וכי הוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים.

ו.6) הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.

ו.7) הגבלת אחריות השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. האתר אינו אחראי לזמינות השירותים ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים.

ו.8) המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור מוצרים או שירותים שרכשה באתר לצד שלישי.

ז. הצהרת בריאות וכתב ויתור

ז.1) גלישה באתר, הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמשת מסכימה לכל האמור בתנאי התקנון וכן נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינה סובלת מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותה בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינה מסוגלת לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.

ז.2) כמן כן, המשתמשת מצהירה כי השתתפותה בפעילות הגופנית המוצגת באתר, הינה באחריותה הבלעדית ואין לBLUEFROG ולמי מטעמם אחריות לכל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, התוכן ו/או שירות המוצג ו/או הנמכר באתר, וכי לא תהא למשתמשת ו/או למי מטעמה, באופן בלתי חוזר, כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין זה.

ז.3) המשתמשת באתר מאשרת ומצהירה בזאת כי ידוע לה שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותה ולבטיחותה הפיזית באם זו לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. כמו כן, ידוע למשתמשת כי עליה להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, ו/או דיאטה ו/או עיסוק בכל תכנית אימונים, שימוש בציוד, כולם כפי המוצגים באתר וכי היא עושה זאת על אחריותה בלבד.

ז.4) המשתמשת מאשרת ומצהירה כי הומלץ לה לקבל את חוות דעת רפואית מתאימה בטרם תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות המוצגות באתר.

ז.5) תכני האתר אינם מהווים כל תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי ו/או מקצועי במקום בו הם נדרשים.

ח. אחריות ושיפוי

ח.1) השימוש באתר נעשה באחריותה המלאה של המשתמשת.

ח.2) לא תהא למשתמשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי BLUEFROG  ו/או למי מטעמם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו ו/או המוצרים הנמכרים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשת, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).

ח.3) הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, והיא קוראת למשתמשת באתר לקבל את המלצת רופא מתאים טרם עשיית כל שימוש בו. יובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם מהווים משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים ושימוש בהם על אחריות המשתמשת בלבד.

ח.4) הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר, ככול שהדבר בשליטתה. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני חדירה ו/או גישה בלתי-מורשית (עוינת ו/או עבריינית) למחשבי הנהלת האתר ו/או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל הנהלת האתר ו/או ספקיה- ולא יהא באלה כדי להטיל על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה איזו אחריות ו/או להקים זכות כלשהי למי מהמשתמשים.

ח.5) המשתמשת באתר מתחייבת לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, תפצה ותשפה המשתמשת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם ע"י צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלתה ו/או מסרה ו/או פרסמה באתר או כתוצאה מכל שימוש אותו עשתה בשירותי האתר.

ט. מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

ט.1) הנהלת האתר ו/או מי מטעמה נוקטת באמצעי זהירות הנהוגים במטרה לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (להלן: "מאגר המידע").

ט.2) האתר הנו אתר מאובטח, ופרטי המשתמש המוזנים בו, יישארו חסויים ומאובטחים.

ט.3) סליקת פרטי כרטיסי האשראי מתבצעת על ידי חברת SUMIT. עליך להתעדכן במדיניות אבטחת המידע של החברה. 

ט.4) הנהלת האתר אינה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר ע"י המשתמשת, למעט, העברת פרטי אמצעי התשלום ככל שנדרש לאישור, ביצוע העסקה או השלמתה אצל חברות האשראי וכדומה, ולמעט שימוש הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בלבד, במידע אשר המשתמשת נתנה מראש הסכמתה לצרכי מעקב אחר התקדמותה בביצוע תכנית האימונים, כאמור בסעיף זה ובסעיף ט.5. לתקנון.

ט.5) ברישומה לאתר ושימוש בו, לרבות עיון בתכנים המוצגים בו, מאשרת המשתמשת להנהלת האתר לאגור מידע אודותיה, לרבות, פרטיה ונתוניה האישיים אשר נמסרו בהסכמתה המפורשת לכך, לצרכי מעקב אחר התקדמותה ובחתירה להשגת מטרותיה.

ט.6) הנהלת האתר אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזינה המשתמשת באתר ואינה מאחסנת אותו במאגר, ואינה מעבירה אותם לצד שלישי כלשהו, אלא לביצוע התשלום בלבד לצורך השלמת הרכישה.

ט.7) למען הסר ספק, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות צד שלישי כאמור מומלץ להיכנס לאתריהן של החברות ולהתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהן.

ט.8) יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת להנהלת האתר חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע אשר ברשותה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותה ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמשת כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה, אם מידע כלשהו, שמסרה המשתמשת באתר, תאבד ו/או תגיע לגורם כזה או אחר, אשר תעשה בו שימוש שלא ברשות.

ט.9) הנהלת האתר מדגישה כי, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמשת ו/או אשר גילתה בהם עניין, כמו כן, נתונים אודות זמן שהיית המשתמשת באתר והפעולות שבוצעו על ידה באתר, כך שהנהלת האתר רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. הנהלת האתר רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמשת אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

ט.10) הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמשת (באם אלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמשת ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בהנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמשת עשתה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

י. קבלת מידע אישי מהמשתמש

י.1) המשתמשת מצהירה ומאשרת כי הוא בעל המדיה המגנטית אותה הוא מעביר לאתר.

י.2) בכל מקרה בו המשתמשת מעבירה לידי האתר מידע אישי אודותיה, חומרי גלם ו/או תמונות ו/או סרטים על גבי מדיה מגנטית ו/או כל חומר בכל צורה אחרת, המובהר ומוסכם כי המידע, חומר הגלם ו/או המדיה יישאר בידי האתר גם לאחר אספקת המוצר או השירות למשתמשת וכן לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות ע"י המשתמשת ויהפכו לרכוש הנהלת האתר.

י.3) מוסכם ומוצהר, כי האתר יוכל לעשות כל שימוש במידע, בחומרי הגלם ו/או במדיה שהועברה על ידי המשתמשת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להעבירה לצד ג' ו/או לפרסמה בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

י.4) המשתמשת אחראית באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר.

י.5) הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או המנויים.

י.6) דואר שיווקי, לרבות, תכנים, הודעות ותזכורות בדוא"ל, במסרונים וכיוצ"ב, ישלח בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת של המשתמשת בעת רישומה לאתר ו/או רכישה שתבוצע על ידו, על פי דין.

י.8) הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התקנון וכן את מדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

יא. דין ושיפוט

על האתר והתקנון יחול הדין הישראלי והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון ו/או לשימוש באתר ו/או בתקנון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

דילוג לתוכן